Deklaracja dostępności

DEKLRACJA DOSTĘPNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie mieszczą się w dwóch
lokalach usytuowanych na terenie miasta Radzionków:
• Biblioteka Główna – ul. Knosały 61a,
• Filia Biblioteczna – ul. Kużaja 19.
Przed budynkami znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych.

Obydwa budynki są obiektami z pionowymi barierami architektonicznymi (schody bez
windy lub podnośnika) utrudniającymi poruszanie się osobom ze szczególnymi
potrzebami. Nie jest dostępna możliwość skorzystania z domofonu lub przywołania
pracownika Biblioteki za pomocą dzwonka. Pracownik Biblioteki może wyjść przed
budynek Biblioteki do Klienta na wcześniejszy wniosek Czytelnika (na przykład
telefoniczne powiadomienie).

Zapewniony jest wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.
W budynku Filii Bibliotecznej jest możliwość skorzystania z toalety dostosowanej do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, pętli indukcyjnej lub innego systemu ułatwiającego komunikację.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje bezpłatna usługa „Książki na telefon”, która pozwala zamówić Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami książki z dowozem do
domu/mieszkania na wcześniej ustalony dzień.

Czytelnicy mają także możliwość zamówienia książek poprzez elektroniczny katalog
biblioteczny OPAC: www.radzionkow-mbp.sowwwa.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Z Biblioteką można skontaktować się za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji, a w szczególności poprzez:
• telefon:
▪ Biblioteka Główna: 32 289-03-91, 537-201-578,
▪ Filia Biblioteczna: 32 282-33-05;
• pocztę elektroniczną:
▪ Biblioteka Główna: sekretariat@biblioteka.radzionkow.pl,
ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl,
i.czernecka@biblioteka.radzionkow.pl,
i.labus@biblioteka.radzionkow.pl;
▪ Filia Biblioteczna: p.nocon@biblioteka.radzionkow.pl;
• skorzystanie z platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl;
• przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS): Biblioteka Główna 537-201-578.

Dostępność cyfrowa strony internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dostępnej pod adresem:
http://biblioteka.radzionkow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2006-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
• treści multimedialne nie posiadają opisów alternatywnych,
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• nazwy linków dla dokumentów do pobrania nie są niepowtarzalne.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa
jest także zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne dostępne po lewej
stronie przeglądarki).

Ze strony można korzystać używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można się po niej poruszać także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Deklarację dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25.
Aktualizacja deklaracji: 2021-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie:
mgr Justyna Czaja

kontakt: tel. 32 289-03-91, 537-201-578
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl
Do koordynatora można składać skargi, uwagi, a także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej MBP, strony BIP Biblioteki lub aplikacji mobilnej (jeśli taka istnieje). Można
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie takie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia żądanej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności w tym terminie nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie, kiedy będzie możliwa realizacja żądania, przy czym, termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności do pobrania w formacie PDF

Deklaracja dostępności BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.