RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostępność - wnioski i skargi

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Wniosek należy kierować do Koordynatora do spraw dostępności biblioteki –
Justyna Czaja:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie,
ul. Knosały 61a, Radzionków
ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl
justyna.czaja.mbp@outlook.com

Żądanie powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności w tym terminie nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie, kiedy będzie możliwa realizacja żądania, przy czym, termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej:

Wniosek-dostępność cyfrowa.pdf


Informacja o braku dostępności
architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzionkowie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej każdego oddziału Biblioteki, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Informację taką należy zgłosić Koordynatorowi do spraw dostępności lub Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Forma złożenia informacji jest dowolna. Można skorzystać z poniższego wzoru.


Informacja o braku dostępności:

Informacja o braku dostępności.pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności
architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub komunikacyjno-informacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
• osobiście lub korespondencją pocztową na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, ul. Knosały 61a, Radzionków;
• korespondencją elektroniczną na adres mailowy:
ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl lub justyna.czaja.mbp@outlook.com

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.pdf

Skarga na brak dostępności
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Kiedy masz prawo złożyć skargę?
Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.

Do kogo składasz skargę na brak dostępności?
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Co musisz napisać w skardze?
Według Ustawy zakres danych jest podobny, jak te podane we wniosku o zapewnienie dostępności. Czyli musisz podać takie dane, jak:
• dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę (Jeśli do skargi załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności to nie musisz pisać tego jeszcze raz).

Więcej informacji na stronach internetowych:
• Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – gov.pl:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej
• Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/skarga-na-dostepnosc/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ecc4d3b9a211e93721e8f7e64337e5b8

Formularz skargi na brak dostępności do pobrania na stronie PFRON:
https://dostepnosc.pfron.org.pl/kafelki/skarga/skarga-na-bark-dostepnosci/zloz-skarge-na-brak-dostepnosciOpublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 31.03.2022
Podpisał: Iwona Labus
Dokument z dnia: 31.03.2022
Dokument oglądany razy: 288