Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://biblioteka.radzionkow.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie..

 • Data publikacji strony internetowej:
  2006-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2024-03-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Treści multimedialne nie posiadają opisów alternatywnych,.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,.
 • Nazwy linków dla dokumentów do pobrania nie są niepowtarzalne,.
 • Brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Biblioteka jest w trakcie przygotowywania nowej strony internetowej zgodnej z ustawą, z związku z czym na aktualnej nie są wprowadzane zmiany w treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Justyna Czaja,

ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

32 289-03-91, 537-201-578
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna

ul. Knosały 61a
41-922 Radzionków

Na miejscu wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się na początku i na końcu ciągu parkingowego przed pawilonem, w którym mieści się lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Miejsca oznaczone są znakami pionowymi. Parking jest bezpłatny.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort psychiczny Czytelników Biblioteki do lokalu Biblioteki można wejść tylko z psem asystującym lub psem przewodnikiem – prosimy pamiętać o certyfikacie psa i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do lokalu Biblioteki znajduje się z poziomu pierwszego piętra. Dostęp zapewniają schody zewnętrzne. Przy schodach umieszczono poręcz. Nie ma możliwości skorzystania z windy lub platformy przyschodowej. Drzwi lokalu Biblioteki oznakowane są dużą, czytelną naklejką, posiadają ergomiczną i wygodną klamkę. Ich otwarcie wymaga jednak użycia siły. Przed drzwiami nie ma domofonu lub dzwonka przywołującego.

Przestrzeń Biblioteki jest zazwyczaj cicha i spokojna. Punkt obsługi znajduje się bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do wypożyczalni. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
Wszystkie korytarze są dostępne.

Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz i pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, aby wjechać do niej na wózku lub z wózkiem dziecięcym.

Filia Biblioteczna

ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków

Na miejscu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które oznaczone jest znakiem pionowym i pomalowane jest na niebiesko. Parking jest bezpłatny.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort psychiczny Czytelników Biblioteki do lokalu Biblioteki można wejść tylko z psem asystującym lub psem przewodnikiem – prosimy pamiętać o certyfikacie psa i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do lokalu Biblioteki znajduje się z poziomu wysokiego parteru. Dostęp zapewniają schody zewnętrzne i wewnętrzne. Przy schodach wewnętrznych umieszczono poręcz. Nie ma możliwości skorzystania z windy lub platformy przyschodowej. Drzwi lokalu Biblioteki oznakowane są dużą, czytelną naklejką, posiadają ergomiczną i wygodną klamkę. Przed drzwiami nie ma domofonu lub dzwonka przywołującego.

Przestrzeń Biblioteki jest zazwyczaj cicha i spokojna. Punkt obsługi znajduje się bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do wypożyczalni. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
Wszystkie korytarze są dostępne.

Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz i pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, aby wjechać do niej na wózku lub z wózkiem dziecięcym. W budynku Filii Bibliotecznej jest możliwość skorzystania z toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

 • MOBI Sowa – https://mobi.sowa.pl/

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności:
  http://biblioteka.radzionkow.pl/bip/index.php?id=279&id2=308
 • W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM czy pętli indukcyjnej. Z Biblioteką można skontaktować się za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji, a w szczególności poprzez:

  • telefon: Biblioteka Główna: 32 289-03-91, 537-201-578, Filia Biblioteczna: 32 282-33-05;

  • pocztę elektroniczną: Biblioteka Główna:
  sekretariat@biblioteka.radzionkow.pl,
  ksiegowosc@biblioteka.radzionkow.pl; Filia Biblioteczna:
  p.nocon@biblioteka.radzionkow.pl;

  • elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl); adres skrytki: /MBPRadzionkow/SkrytkaESP

  • przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS): Biblioteka Główna 537-201-578.W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje bezpłatna usługa „Książki na telefon”, która pozwala zamówić Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami książki z dowozem do domu/mieszkania na wcześniej ustalony dzień.

  Czytelnicy mają także możliwość zamówienia książek poprzez elektroniczny katalog biblioteczny OPAC:
  https://www.radzionkow-mbp.sowa.pl/ lub za pomocą aplikacji mobilnej MOBI Sowa.

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..


Justyna Czaja
Główny Księgowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków tel. 32 2890391


Email sprawdzony przez program Arcabit
This email was scanned by Arcabit